Regulamin

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Rankingu Magnolie Biznesu (zwanego dalej: „Rankingiem”) jest stowarzyszenie Kobietowo.pl  (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie kobiet, które uwzględniając kryteria przyjęte dla celów Rankingu, wyróżniają się swoją ponadprzeciętną działalnością na rzecz Miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego. 
 3. Autorem Rankingu jest Kobietowo.pl (zwana dalej: „Autorem Rankingu”).


Art. 2 Zasady Uczestnictwa

 1. W Rankingu zostaną uwzględnione  kobiety, zgłoszone przez mieszkańców Szczecina oraz woj. Zachodniopomorskiego.  Będą one oceniane w następujących kategoriach (zwane dalej „Kategorią”):
 • Debiut Roku
 • Z miłości do Szczecina
 • Ikona Biznesu
 • Sztuka i kultura
 • Nauka
 • Dotyk Anioła

2. Udział w Rankingu jest bezpłatny.

Art. 3 Plebiscyt

 1. W Plebiscycie wezmą udział kobiety zgłoszone na podstawie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) zamieszczonego pod adresem: www.magnoliebiznesu.pl . Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie wyrażeniem zgodny na udział w Plebiscycie „Magnolie Biznesu”
 2. Kandydat może wycofać swoją kandydaturę z udziału w Plebiscycie bez podawania przyczyny, jednak nie później niż do dnia zakończenia naboru zgłoszeń.
 3. Organizator będzie uwzględniał wyłącznie te zgłoszenia, które spełniają wszystkie wymagania stawiane Kandydatom określone w art. 3 pkt. 9
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie prawidłowo wypełnionych zgłoszeń, w których będzie znajdowało się pisemne uzasadnienie zgłoszenia Kandydatki do Plebiscytu, wybór kategorii oraz pełne dane Kandydatki
 5. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Organizatora w okresie od 18.12.2023 do 09.02.2024.
 1. Formularz udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie w/w terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez osobę zgłaszającą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym stosownego komunikatu od Organizatora. 
 3. Kandydatury kobiet zgłoszonych do Plebiscytu, Organizator przekaże Kapitule.
 4. Kandydaci zgłaszani do Plebiscytu powinni spełniać następujące warunki:
 5. Kobiety zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego
 6. Prowadzenie działalności zarobkowej, społecznej i innej w ramach promocji miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego
 7. Nieskazitelna opinia
 8. Kapituła spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybierze do 3 nominowanych kandydatek, w każdej z kategorii.
 9. Nominowane kandydatki otrzymają komunikat telefoniczny o nominacji, oraz po jednym, jednoosobowym zaproszeniu na Galę wręczenia nagród, zaplanowaną na 04.04.2024.
 10. Spośród wszystkich nominowanych w dniu Gali wręczenia nagród ogłoszona zostanie 1 laureatka do statuetki, w każdej z 6 kategorii.
 11. Udział w Gali jest możliwy tylko po wcześniejszym otrzymaniu zaproszenia. Nominowane kandydatki oraz goście VIP otrzymują bezpłatne zaproszenia. Pozostali uczestnicy są zobowiązani do zakupu zaproszeń poprzez portal Evenea. Sprzedaż zaproszeń ruszy nie wcześniej niż 14.02.2024r.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, uczestnik ma prawo do uzyskania zwrotu za zakup zaproszenia w pełnej wysokości jednie do dnia 20.03.2024. Po upływie tego terminu zwrot za zakup zaproszeń nie będzie możliwy.
 13. Akceptując zapisy regulaminu, uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych swojego wizerunku.


Art. 4 Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Kandydatek biorących udział w Plebiscycie oraz innych osób zaangażowanych w organizację Gali jest Stowarzyszenie Kobietowo.pl
 2. Administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 3. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularza przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Rankingu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Autorowi Rankingu. Powierzenie do przetwarzania nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem i Autorem Rankingu.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej). 
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Rankingu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód również wówczas gdy zostały udzielone w ramach Formularza.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia danej osoby do Rankingu. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem Organizatora prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Rankingu.
 7. Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. 
 8. W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Rankingu i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca (osoba wypełniająca Formularz) nie zawsze jest tożsama z osobą wskazaną w Formularzu, Organizator zastrzega, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe osoby wskazanej w Formularzu wyłącznie, wówczas gdy ma do tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu osoby wskazanej w Formularzu, w tym udzielania wszelkich zgód. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepis RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania Rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
Przewiń na górę