Regulamin

Art. 1 Postanowienia wstępne


1.    Organizatorem Rankingu Magnolie Biznesu (zwanego dalej: „Rankingiem”) jest Kobietowo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709927  (zwana dalej „Organizatorem”).
2.    Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie kobiet, które uwzględniając kryteria przyjęte dla celów Rankingu, wyróżniają się swoją ponadprzeciętną działalnością na rzecz Miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego. 
3.    Autorem Rankingu jest Kobietowo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709927  (zwana dalej: „Autorem Rankingu”).


Art. 2 Zasady Uczestnictwa

 1. W Rankingu zostaną uwzględnione  kobiety, zgłoszone przez mieszkańców Szczecina oraz woj. Zachodniopomorskiego.  Będą one oceniane w następujących kategoriach (zwane dalej „Kategorią”):
 • Debiut Roku
 • Z miłości do Szczecina
 • Ikona Biznesu
 • Sztuka i kultura
 • Nauka

2. Udział w Rankingu jest bezpłatny.

Art. 3 Plebiscyt

 1. W Plebiscycie wezmą udział kobiety wytypowane przez Organizatora wg własnej wiedzy i uznania oraz kobiety zgłoszone na podstawie dodatkowego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) zamieszczonego pod adresem: www.magnoliebiznesu.pl . Organizator będzie uwzględniał wyłącznie te zgłoszenia, które zawierać będą opisowe uzasadnienie, dlaczego dana osoba zasługuje na tytuł Magnolii Biznesu w swojej kategorii.
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Organizatora w okresie od 01.05.2021. do 30.05.2021.
 3. Formularz udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie w/w terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.
 4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez osobę zgłaszającą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym stosownego komunikatu od Organizatora. 
 5. Spośród kobiet zgłoszonych do Plebiscytu, Organizator wybierze dziesięć (10) kandydatur, które zostaną przedstawione Kapitule.
 6. Wymogi:
 • zgłoszony, a  następnie  wybrany do finałowej „10”  przez Organizatora kandydat musi wyrazić zgodę na udział w rankingu.
 • w przypadku odmowy na udział w Rankingu, zgłoszenie kandydata nie będzie brane pod uwagę w dalszym procedowaniu. W to miejsce Organizator wybierze innego zgłoszonego do udziału w Rankingu kandydata na tych samych zasadach.
 • zgłoszony kandydat musi również spełniać dodatkowe wymogi powszechnie akceptowane, takie jak: w pełni legalne  źródło dochodów, praca  zarobkowa lub społeczna w danej kategorii wyboru od co najmniej jednego roku, brak negatywnych opinii uważanych za krzywdzące oraz być nieskazitelnego charakteru.
 • Organizator może odmówić przyjęcia w przypadku stwierdzenia, że zgłoszony kandydat nie spełnia przejętych przez Organizatora reguł  udziału w Rankingu


Art. 4 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe osób ujętych w Rankingu oraz biorących udział w Plebiscycie, przetwarzane są przez Organizatora.
 2. Organizator jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 3. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularza przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Rankingu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Autorowi Rankingu. Powierzenie do przetwarzania nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem i Autorem Rankingu.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej). 
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Rankingu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód również wówczas gdy zostały udzielone w ramach Formularza.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia danej osoby do Rankingu. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem Organizatora prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Rankingu.
 7. Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. 
 8. W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Rankingu i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca (osoba wypełniająca Formularz) nie zawsze jest tożsama z osobą wskazaną w Formularzu, Organizator zastrzega, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe osoby wskazanej w Formularzu wyłącznie, wówczas gdy ma do tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu osoby wskazanej w Formularzu, w tym udzielania wszelkich zgód. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepis RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania Rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
Przewiń do góry